Projectsubsidie MOSAR-verenigingen

De projectsubsidie kan jaarlijks voor 1 november aangevraagd worden door leden van de MOSAR voor een project in een land buiten Europa of een sensibiliseringsproject over mondiale thema’s binnen Sint-Niklaas.

Leden van MOSAR die minstens één jaar lid zijn, kunnen subsidies aanvragen voor een project in een land buiten Europa of een sensibiliseringsproject over mondiale thema’s binnen Sint-Niklaas.

De aanvraag wordt voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het project ingediend. Het wordt voor niet-bindend advies voorgelegd aan MOSAR. Uiterlijk 31 januari neemt het college een beslissing over de ontvankelijkheid van het project. Een negatieve beoordeling wordt gemotiveerd. De aanvrager wordt voor 1 maart op de hoogte gebracht van de beslissing.

   

  Bij je aanvraag voeg je ook twee documenten toe:

  Bewijsstukken

  Uiterlijk een maand na afloop van het project, maar ten laatste op 1 november van het lopende jaar, wordt bij het college een eindrapport ingediend, bestaande uit een omschrijving van de realisatie van de doelstellingen, een overzicht van de effectieve ontvangsten en uitgaven, en facturen van de uitgaven.

  Indien deze stukken nog niet volledig beschikbaar zijn op 1 november, kan een gelijkwaardig tussentijds rapport worden aanvaard. Wanneer de periode van een maand verstrijkt zonder dat een eindrapport werd ingediend, wordt de aanvrager geacht af te zien van subsidie.

  Bedrag

  Het globale subsidiebedrag voor projectsubsidies wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

  Voor dit jaar gaat het om:

  • 1500 EUR OF
  • 2000 EUR

  De subsidie bedraagt maximum 80% van de bewezen kosten.

  De subsidie wordt uitgekeerd binnen de drie maanden na het indienen van het eindrapport.

  Voorwaarden

  Dit zijn de basisvoorwaarden voor het indienen van een subsidieaanvraag:

  • Sinds minstens 1 jaar lid zijn van MOSAR en de vergaderingen regelmatig bijwonen;
  • De bepalingen van het huishoudelijk reglement respecteren;
  • Actief zijn op het grondgebied van Sint-Niklaas;
  • Geen winstgevend of commercieel doel nastreven;
  • Maximum één aanvraag voor projectsubsidies per jaar indienen in het kader van dit reglement.

  De aanvraag bevat minimaal:

  • de plaats en het tijdstip van het project;
  • de coördinaten van de partners;
  • een precieze omschrijving van het thema, de doelstellingen en de verwachte resultaten;
  • een gedetailleerd budget.

  Een project buiten Europa waarvoor subsidie wordt gevraagd, moet bovenop de basisvoorwaarden:

  • Direct ten goede komen van een groep mensen (en niet van een individu) buiten Europa;
  • Door de aanvrager zelf zijn uitgewerkt en door de partner buiten Europa worden gerealiseerd;
  • Streven naar een zo groot mogelijke samenwerking en afstemming met andere partners, doelgroepen, instellingen, verenigingen...;
  • Een duidelijk, contacteerbaar aanspreekpunt bevatten op de plaats van uitvoering;
  • Concrete doelstellingen en te verwachten resultaten bevatten;
  • Respect betonen voor de culturele eigenheid van het land van bestemming en zijn wetten;
  • Verzoenbaar zijn met het streven naar duurzaamheid.

  Een project in Sint-Niklaas waarvoor subsidie wordt gevraagd, moet bovenop de basisvoorwaarden:

  • Door de aanvrager zelf zijn uitgewerkt en gerealiseerd;
  • Concrete doelstellingen en te verwachten resultaten bevatten;
  • De sensibilisering van de inwoners van Sint-Niklaas beogen en aangeven op welke wijze dit zal worden bereikt;
  • Streven naar een zo groot mogelijke samenwerking met plaatselijke partners, doelgroepen, instellingen, verenigingen enz.

  Nadien dient de opgedane ervaring te worden gedeeld met de inwoners van Sint-Niklaas. Deze tegenprestatie dient vooraf te worden omschreven in de aanvraag.

  Uitzonderingen

  • Een project dat gesubsidieerd wordt, komt niet in aanmerking voor werkingssubsidies.
  • Ngo’s komen enkel in aanmerking voor projecten in Sint-Niklaas.
  • Reis- en verblijfkosten worden niet gesubsidieerd. Projecten of onderdelen van projecten die al door een andere instantie worden gesubsidieerd, komen hier niet meer in aanmerking.

  Contact

  Team Mondiaal

  Grote Markt
  1
  9100
  Sint-Niklaas
  bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen